Statut BTT

STATUT

BOCHEŃSKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Bocheńskie Towarzystwo Tenisowe”  w Bochni, zwane dalej w dalszym ciągu niniejszego statutu w skrócie „Towarzystwem”.

§ 2

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.

 § 3

Siedzibą towarzystwa jest miasto Bochnia.

§ 4

Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

§ 5

Zasięgiem działania towarzystwa jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Towarzystwo może posiadać odznakę organizacyjną ustalona przez Zarząd zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

 § 8

Celem działalności Towarzystwa jest zaspakajanie potrzeb członków oraz osób nie zrzeszonych w zakresie rekreacji i sportu.

§ 9

Do realizacji powyższego celu Towarzystwo zdąża przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych:

1.Prowadzenie i obsługę kortów tenisowych w Bochni,

2.Podnoszenie kwalifikacji oraz upowszechnianie zasad gry w tenisa ziemnego (prowadzenie szkółki tenisowej, propagowanie tenisa na ternie szkół podstawowych i średnich, organizowanie turniejów),

3.Rozwijanie umiejętności sportowych oraz organizowanie różnorodnych form rekreacji i wypoczynku.

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

 § 10

 1. Członkiem Towarzystwa może być każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, która:
  a) zgłosiła swoje przystąpienie do Towarzystwa w podpisanej deklaracji, uznała statut i zdeklarowała wkład swojej pracy społecznej na rzecz Towarzystwa,
  b) będzie na bieżąco opłacać składki członkowskie,
  c) został przyjęta w głosowaniu przez Zarząd,
  Od decyzji odmownej przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie do Towarzystwa prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Towarzystwa, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 3. Cudzoziemiec może być członkiem Towarzystwa na zasadach obowiązujących obywateli Polskich.

  § 11

Każdy członek Towarzystwa ma prawo:

 1. Uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu Członków oraz wyboru i wybieralności do władz Towarzystwa,
 2. Korzystania ze wszelkich istniejących urządzeń Towarzystwa, na warunkach ustalonych przez Zarząd,
 3. Korzystania z wszelkich ulg i udogodnień, jakie im Towarzystwo w statutowym spełnieniu swych zadań zapewnia,
 4. Noszenia ewentualnie odznaki Towarzystwa.

  § 12

Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek:

 1. Popierania działalności Towarzystwa w granicach swoich możliwości,
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 3. Propagowanie haseł i idei towarzystwa oraz zjednanie mu członków i sympatyków,
 4. Regularne wpłacanie, ustalonych przez władze towarzystwa składek członkowskich,
 5. Świadczenie w miarę możliwości pracy społecznej na rzecz Towarzystwa.

 § 13

Utrata praw członkowski następuje przez:

 1. Wystąpienie zgłoszone pisemnie przez Zarząd Towarzystwa po uiszczeniu wszelkich zaległych składek,
 2. Wykreślenie uchwałą Zarządu Towarzystwa, podjętą zwykłą większością głosów, za zaleganie ze składkami przez okres co najmniej 6 – ciu po sobie następujących miesiącach,
 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu Towarzystwa, podjętą większością 2/3 głosów, za czyn nie honorowy lub działanie na szkodę Towarzystwa,
 4. Utratę zdolności do czynności prawnych,
 5. Śmierć członka.

§ 14

Od decyzji o nieprzyjęciu do Towarzystwa, o wykreśleniu lub wykluczeniu, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego zebrania Członków.

Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków, odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie Towarzystwa.

§ 15

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

Rozdział IV

Składki członkowskie

 § 16

Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala corocznie Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

 Władze Towarzystwa

 § 17

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 18

 1. Wybory władz Towarzystwa odbywają się w drodze tajnego głosowania. Kadencja trwa dwa lata.
 2. Ustępujący członkowie Władz Towarzystwa mogą być wybranie ponownie.
 3. Funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim nie wolno wzajemnie łączyć
 4. Jeżeli inne przepisy statutowe nie stanowią inaczej, uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 19

 1. W razie ustania członkostwa lub ustąpienia osoby wchodzącej w skład Władz Towarzystwa, władze te mogą przyjąć w jej miejsce nowego członka.
 2. Liczba przyjętych członków nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków władz ustalonej statutem.

 

 § 20

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą zawiesić mandat członków tych władz w wypadku nie wykonywania lub niesumiennego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego statutu.

 Walne Zebranie Członków

 § 21

Walne Zebrania Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Towarzystwa, podejmowane uchwały należy do Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa raz w roku, nie później niż przed dniem 30 kwietnia.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Ustalenie wytycznych dla działalności Towarzystwa,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. Zmiana statutu,
 5. Wybór władz Towarzystwa,
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu, oraz programu prac Towarzystwa na rok następny,
 7. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz terminu ich płatności,
 8. Rozstrzyganie wniosków w sprawie majątku Towarzystwa,
 9. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 10. Decydowanie w tych wszystkich sprawach, w których statut nie upoważnia inne organa Towarzystwa,
 11. Rozwiązanie Towarzystwa i jego Likwidacja.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd:

 1. Na mocy uchwały poprzednie Walnego Zebrania Członków,
 2. Z inicjatywy Zarządu,
 3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od złożenia wniosku,
 4. Na pisemne żądanie co najmniej 1/10 części ogółu członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, w terminie 14 dni od złożenia wniosku,

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 25

Prawo głosu na Walnych Zebraniach mają ci członkowie Towarzystwa, którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż 6 miesięcy. Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu musi być wykorzystywane osobiście.

§ 26

Pisemne, telefoniczne lub email-lowe zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu

i porządku obrad każdego Walnego Zebrania, rozsyła Zarząd Towarzystwa członkom, co najmniej na 14 – cie dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 27

Do każdego Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. Zwołane ewentualnie w drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 28

Uchwały na Walnych Zebraniach zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu. Sprawy zmian statutu, rozwiązania względnie likwidacji Towarzystwa wymagają ¾ obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 29

Prezes lub wiceprezes Zarządu otwiera Walne Zebranie Członków i zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, który je w dalszym ciągu prowadzi, oraz Sekretarza.

Z obrad Walnego Zebrania spisuje się protokół, podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

§ 30

Głosowanie na Walnym Zebraniu są jawne.

Wybór Władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.

We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

Zarząd

 § 31

Zarząd Towarzystwa kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków

§ 32

Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika

i jednego członka wybranych przez Walne Zebranie na okres dwóch lat.

Zarząd Towarzystwa winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7-dmiu dni od dnia wyborów.

§ 33

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Towarzystwa oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i czuwanie nad przestrzeganiem statutu Towarzystwa,
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 4. Opracowywanie planów pracy oraz projektów preliminarza budżetowego,
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 6. Składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
 8. Zawieranie umów, prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 34

Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jej członków, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 35

Umowy oraz wszelkie zobowiązania podpisują w imieniu Zarządu – Prezes oraz jeden z członków Zarządu, a w odniesieniu do zobowiązań finansowych – Prezes oraz Skarbnik.

Komisja Rewizyjna

 § 36

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Towarzystwa.

§ 37

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres dwóch lat.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym

w posiedzeniach Zarządu.

§ 38

Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Towarzystwa. Ma ona prawo dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa. Z każdej dokonanej kontroli, Komisja sporządza protokół. Z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.

Komisja może wydawać zalecenia pokontrolne w wypadku stwierdzenia uchybień.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy również:

 1. Stawianie wniosku o udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 2. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego walnego Zebrania Członków, w wypadku stwierdzenia nadużyć lub strat w gospodarowaniu majątkiem i funduszami Towarzystwa, względnie bezczynności Zarządu przez okres dłuższy nisz trzy miesiące.

Sąd koleżeński

 § 39

Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego i dwóch arbitrów wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres dwóch lat.

§ 40

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów powstałych między członkami a wynikających w obrębie Towarzystwa w związku z jego działalnością. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. Sąd koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV

Majątek Towarzystwa

 § 41

Majątek Towarzystwa stanowią:

1.Wpisowe i składki członkowskie,
2.Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
3.Dochody z działalności statutowej,
4.Darowizny, zapisy, spadki, subwencje i dotacje,
5.Dochody z ofiarności publicznej,
6.Dochody z działalności gospodarczej.

 § 42

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, w/g ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 43

Wszelkie pisma i dokumenty Towarzystwa wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes Zarządu oraz jeden z jego członków, natomiast w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje Prezes zarządu oraz Skarbnik.

Rozdział VII

 

Przepisy końcowe

 § 44

Wszelkie zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów.

§ 45

Likwidacja Towarzystwa może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walne Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.

Wniosek o likwidację nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków i musi być umieszczony w porządku dziennym.

Przy uchwale walnego Zebrania Członków o likwidacji Towarzystwa musi być równocześnie powzięta uchwała o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.